CZTERY OBSZARY WARSZTATÓW ROZWIJANIA POTENCJAŁU ŻYCIA
(PRACA Z KLIENTEM W KONTEKŚCIE INDYWIDUALNYM)

Bazą wszystkich obszarów pracy z kontekście indywidualnym jest zwrócenie uwagi, że ciało jest najbardziej bazowym doświadczeniem w naszym życiu, tzn., że w ciele jest wypisany cały potencjał przeżyty doświadczeń, zasobów,  że przez ciało wyrażamy siebie (psychicznie i duchowo). Ta wielopłaszczyznowa matryca, rezonans (instrument) powstaje i słuchając go możemy poszukiwać siebie i swoje miejsce w życiu. W ciele poruszamy się żyjemy i promieniujemy tym wszystkim co posiadamy i co nam jest podarowane.

I. WZMACNIANIE JA SOMATYCZNEGO

Podstawą tego obszaru jest odwołanie się czucia swojego ciała. Budowania odczuć we własnym ciele, świadomości własnego ciała, nieświadomego potencjału, ścieżek rozwojowych. Zwracamy uwagę na oddech, energię w ciele, przestrzeń, granice, stabilność, centrowanie, a także rozpoznawanie swojego odniesienia do ciała i jego potencjału.

W tym obszarze proponowane są trzy warsztaty:

 1. Warsztat dotyczy świadomości swoich odczuć w ciele.
 2. Warsztat nawiązuje do typologii charakterologicznej i w jaki sposób osoba ma świadomość swojego ciała.
 3. Warsztat dotyczy dotyku w kontekście indywidualnym.

Proponując te warsztaty korzystamy z niektórych podejść: Somacic Experiencing, Biodynamicznego Oddechu Uwalniania Traumy, Bioenergetyki Alekxandra Lowena.

II. WZMACNIANIE JA SENSORYCZNO – MOTORYCZNEGO

W tym obszarze zwracamy szczególnie uwagę na przepływ energetyczny danej osoby, budowania świadomej intencji, odkrywania zarówno ruchu makro jak i mikro. Rozpoznawania strategii funkcjonowania w relacji używając zarówno mikro jak i makro ruchu. Korzystamy nieświadomego potencjału motorycznego ciała, odnosimy się do różnych strategii charakterologicznych wpisanych w ciało, które wpływają na motorykę.

Ten obszar jest zrealizowany poprzez poszczególne warsztaty:

 1. Rozwój psychomotoryczny (mikro i marko ruch).
 2. Techniki i metody pracy z ruchem.
 3. Praca z motorycznym potencjałem wewnętrznego dziecka.

Podczas warsztatów posługujemy się następującymi formami pracy: Praca z potencjałem wewnętrznego dziecka Bena Shapiro, Praca feldenkraisa z hipnoterapią Miltona Ericksona).

III. WZMACNIANIE JA RELACYJNEGO

Zajmując się tym obszarem, ze szczególną troską zwracamy uwagę na potencjał relacyjny jaki posiada osoba. Będziemy odnosić się do dynamiki rozwojowej więzi, przechodzić przez poszczególne etapy rozwojowe, budowanie bezpiecznej więzi. Uwagę będziemy kierować do potencjału relacji. Uwzględniając przede wszystkim doświadczenia ciała jako matrycy wchodzimy w obszar relacji ze sobą, z drugą osobą i ze światem.

Warsztaty będą realizowane w trzech modułach:

 1. W krzywym zwierciadle relacji”: Od wolności do relacji.
 2. „Ziarno musi wykiełkować”: Wzmacnianie rozwoju poprzez relację.
 3. „Całość składa się z części”: Praca z częściami własnego ja.

Korzystać będziemy z różnych podejść terapeutycznych, metod i technik, które umożliwiają przybliżenie tej problematyki. Np. podejścia erciksonowskiego, systemowego, gestaltowskiegio, z pracy z Intencja według Franza Ruperta, Somtic Experiencing, NARMu.

IV. WZMACNIANIE JA OBECNEGO

W tym obszarze zwracamy uwagę obecność, którą doświadczasz we własnym ja. To ślady obecności można doświadczyć poprzez uważność, relacji, słuchania ciała, emocji, myśli. Odkrywając Świadomość siebie samego, możesz wychodzić z innego miejsca siebie samego. Wrażliwego, bezbronnego i spokojnego. Podczas tych warsztatów możesz być przygotowany do różnych form pracy z własna uważnością. Szczególnie będzie można odkrywać tzw: RUCH MIŁOŚCI ŻYCIA. Odnosić się do Tu i Teraz, świadomości, że Życie jest takie jakie jest. Będzie można budować stosunek do własnego ego, pełen życzliwości i troski. Będzie to praca z własnym sercem.

Zaproponowane treści będą składać się z trzech modułów:

 1. Od ego do świadomości.
 2. Metody i techniki pracy z uważnością w indywidualnym kontekście.
 3. „Czy życie ma sens” praca z obecnością w sytuacjach granicznych.

Posługiwać  będziemy się różnymi technikami i sposobami pracy. Metodą Minfulness, uważny ruch (feldenkrais z hipnoterapią Miltona Ericksona), technikami pracy z wyobraźnią.

AKTUALNE PROPOZYCJE W KALENDARZU

praca z traumą