PSYCHOTERAPIA

Są różne definicje dotyczące psychoterapii. Np. według Józefa Pietera psychoterapia wywodzi się z dwóch greckich określeń psyche (dusza) i therapein (leczyć). Potocznie psychoterapia bywa traktowana jako pewien życzliwy sposób rozmowy z pacjentem charakteryzujący się dobrą radą, wsparciem, pocieszaniem, uspokajaniem, podtrzymywaniem na duchu.

W naszym ujęciu psychoterapia jest doświadczeniem osobowego spotkania pomiędzy klientem a psychoterapeutą.W tym ujęciu uwzględnia się personalistyczną jak i dialogiczną wizję człowieka. Tzn., że człowiek jest wielowymiarowy. Posiada swoją strukturę duchową, psychiczną i somatyczną. Spotkanie osób dokonuje się na tych wielowymiarowych płaszczyznach.

Kto jest klientem?

  1. Osoba indywidualna.
  2. Para małżeńska.
  3. Para rodzicielska.
  4. Rodzina (rodzice + dzieci).
  5. Grupa spotkaniowa.

Klient, który jest zainteresowany własną psychoterapią potrzebuje rozwiązać swoje problemy życiowe, definiuje problem, ustala cel jaki chce osiągnąć. Oznacza to, że psychoterapia różni się zasadniczo od pomocy lekarskiej, kiedy to pacjent otrzymuje leki lub radę. W psychoterapii klient ukierunkowuje się na zmianę i szuka jej w procesie psychoterapii a psychoterapeuta jest osobą, która pomaga klientowi osiągnąć cel. Takie rozumienie psychoterapii zakłada, że klient jest kreatorem zmiany a terapeuta dzięki swemu przygotowaniu pomaga mu zbudować zmianę.

Spotkanie z klientem odbywa się w jego świecie: w jego marzeniach, w jego przekonaniach, w jego przeżywaniu, w jego duchowości, w jego systemie rodzinnym, w jego przynależności do konkretnych osób, identyfikacji z różnymi osobami. Klient wtedy jest rozumiany w swoim świecie i pragnie aby ten świat, który na dzień dzisiejszy tworzy problemy mógł mieć inne znaczenie w dążeniu do celu. Podczas spotkania psychoterapeuta uwzględnia świat wartości klienta.

W psychoterapii spotkania uwzględnia się trzy czasy: przeszłość (to co było), teraźniejszość (to co jest), przyszłość (jak mam być). Psychoterapeuta pomaga klientowi zintegrować owe trzy czasy, tak aby klient mógł żyć i dążyć do konkretnego celu. Natomiast podstawą spotkania w psychoterapii jest uwzględnianie wolności człowieka. Każdy klient ma swoją wolność osobistą. Jest ona różna od uwarunkowania i może być przez nią zniewolona. Dlatego też w psychoterapii pomaga się odkryć klientowi jego zasoby wolności, aby mógł realizować to co chce, a nie to co musi.

W instytucie Psychoterapii i Ustawień Systemowych stosuje się różne formy psychoterapii:

  1. Gestaltowską.
  2. Systemową.
  3. Ericksonowską.
  4. Krótkoterminową.
  5. Ustawień systemowych.

Wszystkie proponowane podejścia są dla klienta i mają mu pomóc w osiągnięciu zmiany.